Reference

Hotel Holiday Inn, Novi Sad (pokazna soba)